1. Miljøsertifisere organisasjonen (ISO 14001 eller Miljøfyrtårn for mindre bedrifter)
   
 2. Fjerne fossil oppvarming (olje og gass), også til topplast
   
 3. Kun kjøpe bygningsprodukter uten innhold av helse­ og miljøfarlige stoffer
   
 4. Innføre miljøledelsessystem, for eksempel en BREEAM­In­Use gjennomgang, på hele porteføljen og sette opp plan for kontinuerlig for bedring av byggene
   
 5. Gjennomføre en utredning om hva takflatene kan og bør brukes til, som for eksempel overvanns­ håndtering, energiproduksjon, rekreasjonsareal eller birøkt
   
 6. Premiere innovative løsninger og diskutere risiko­håndtering, for eksempel gjennom å sette av en egen post i budsjettet for risiko ved utprøving av nye løsninger
   
 7. Kreve at arkitekten utarbeider plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller riving og tilstrebe å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall
   
 8. Bestille energibudsjett for beregnet reelt energi­bruk (i tillegg til beregningskrav i TEK) og doku­mentasjon av hvilke tiltak som er gjort for å få ned forventet reelt energibruk i drift av bygget
   
 9. Etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp (dokumentert gjennom EPD (Environmental Product Declaration)
   
 10. Etterspørre fossilfri byggeplass

 

Kilde: EIENDOMSSEKTORENS VEIKART MOT 2050, Utarbeidet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom Juni 2016